Gulicius Magni Blix

Namn vid födseln Gulicius Magni Blix
Namn vid födseln Gunlich
Namn vid födseln Gullik
Kön man
Ålder vid död 77 år, 2 dagar

Berättelse

Farfars Morfars Farmors Farfars Mormors Far Gunlich (Gullik) Blix.

Namnet Gulicius kommer från Råneå födelsebok 1696, då dottern Katarina föddes, och eftersom det är den enda samtida källan där jag sett hans namn i skrift har jag valt den stavningen.

Ur herdaminnet: "född 12 maj 1648, son af kyrkoherden i Tuna i Medelpad Magnus Simonis Blixoch Elisabeth Gulichsdotter Helsing. Stud. i Upsala 17 okt. 1668, past.adj. i Råneå 1673; komm. i Boteå 1679, återkom till Råneå för att tillträda kyrkoherdebefattningen 1 maj 1693. Han upplade församlingens kyrkböcker. Då kon. Carl XI på sin norrländska resa 1694 den 13 juni med sin svit anlände till Råneå landsvägen, åt hanaftonvard i länsmansgården,men afreste samma kväll sjöledes till Torneå, under det att de kungliga vagnarne afsändes landsvägen. Sjöfärden, som ifrigt lär ha afstyrktsaf kyrkoherden Blix, men förordats af landshöfdingen, blef också ganska äfventyrlig på grund af stormigt väder, och när faran var som störst,lärkon. hotat att kasta landshöfdingen i sjön för hans dåliga råd. Den 16juni, kort efter middagen, återkom kon. Carl landsvägen och gjordedå ett kort besök i kyrkan och prästgården men fortsatte omedelbart resan till Luleå och Piteå, såsom kyrkoherden Blix antecknat i kyrkboken.Underde föregående khdarnes tid hade allmogen belamrat kyrkovallen med stall och kyrkstugor, hvilket utsatte kyrkan för eldfara. Kyrkoherde Blix tog ifrigt itu med denna sak, och landshöfding Douglas utfärdade 23 maj 1696 order till kronobetjänte att ge honom handräckning, så att böndernaoförtöfvadt måtte afflytta sina stugor från kyrkplatsen, samt bötfällade tredskande. Icke förty var genomförandet af denna sak ingalunda lätt och ledde till mycket bråk, som räckte äfven under de följande pastorernas tid. Till kyrkans prydande bidrogo frikostigt såväl kyrkoherden som ståndspersonerna och de förmögnare allmogemännen. Sålunda skänkte kyrkoherden som testamente för sig och sin hustru 100 dlr till bekostandeaf det främsta korfönstrets sirat, hvilket arbete utfördes af stadssnickaren i Torneå Nils Flur 1701. Konterfejaren Dietrich Müllerus fick 1702 för sitt måleriarbete 500 dlr. Sannolikt är det ock sistnämnde konstnär, som vid samma tid målat porträtten af kyrkoherden Blix och hans hustru, hvilka pryda Råneå nuvarande kyrka. Rådman Jacob Ruuth i Luleå skänkte den hängande dufvan under predikstolens himmel 1693, och rådman Lars Fabricius i Piteå guldskinnshyendet på altaret 1694. Kyrkoherden anhåller i febr. 1722 att få till sonen öfverlämna pastoratet, emedanhan numera för sin tilltagande höga ålderdom och däraf härflytande svagoch kraftlöshet ej befinner sig med den drift kunnaförsamlingen sköta,som han önskar och åstundar. Detta vann ej obetingat bifall, enär sonen befanns nog svag i sina kunskaper, men med biskop Wallins understöd genomdrefs saken. Blix afled 14 maj 1725och begrofs i kyrkans kor 25 juli. [36]I samma källa nämns några av hans sammanlagt nio barn.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1648-05-12 Tuna, Medelpad, Sverige    
Död 1725-05-14      

Släktskap till huvudperson (Joakim Hardell) : farfars morfars farmors farfars mormors far

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Magnus Simonis Blix16201664
Mor Elisabeth Gulliksdoter Helsing
         Gulicius Magni Blix 1648-05-12 1725-05-14

Familjer

Familj för Gulicius Magni Blix och Catharina Rehn

Gift Maka Catharina Rehn ( * 1653-11-03 + 1716-05-17 )
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Sophia Blixc:a 16751749-03-17
Catharina Blix1695-12-041695-12-11