Adamsson Knuuti, Pehr

Namn vid födseln Adamsson Knuuti, Pehr
Kön man
Ålder vid död 72 år, 11 månader, 1 dag

Berättelse

Farmors Farmors Mormors Far Pehr Adamsson Knuuti, 2/2 1738 - 3/1 1811.
Vitsaniemi. Gifte sig 22/4 1774. Omgift 1790 med Malin Hansdotter. Bodde med hustru och barn på gården Knuuti i Vitsaniemi enligt Hietaniemi församlings husförhörslängd 1783 - 1801 (AI:1, Fol. 180). I husförhörslängden nämns nio barn till första hustun varav tre hade dött under perioden. Med nya hustrun hade han fått tre barn varav ett hade dött. Enligt internetversionen av Hietaniemis kyrkböcker fick han sammanlagt tretton barn.

Berättelse

Ur bouppteckningen efter Pehr Adamsson Knuti:
"Åhr 1811 den 1sta November upteknades och wärderades den Egendom som Aflidne Bonden Pehr Adamsson Knuti i Vitsaniemi efter sig lämnat, hwilken egendon kommer att fördelas mellan dess efterlämnade Enka Malin Hansdotter, en omyndig Son Johan för hwilken Jacob Carlsson Wuomajerf är till Förmyndare förordnad, samt uti Knutis förra gifte med aflidna Eva Michelsdotter döttrarne Anna Margareta gift med Pehr Johansson Hulkoff i Korpikylä, Brita gift med Isac Johansson Lax i Niemis, Eva gift med Johan Adamsson Påtila i Hellsingebyn och Catarina gift med Henric Michelsson Töyrä i Kuifwakangas; Egendomen uppgafs af Enkan och Henric Michelsson i följande ordning..."
(Med reservation för feltolkning av hansdkriften)

Berättelse

Ur Mickel Mickelsson Käyräsvuopios bouppteckning 1795:
"Åhr 1795 den 27 Nowember upptecknades den egendom aflidne Mickel Mickelsson Käyräswuopio i Ruskola efter sig lämnadt at skiftas mellan Sonen Johan och dottern Anna gift med Nils Johans. Wälikoski: (kjusbäk?) Eva som i gifte med Pär Adamson i Witsaniemi sammanafladt flera barn men håls genom döden afgådh, barnens rätt bevakades af bemälta Pär Adamsson samt Rebecka gift med Erich Andersson Racktu? i Kuvakangas"

Det står nog inte "kjusbäk" före Evas namn, men jag får inte ihop bokstäverna till något bättre. Eva var en dotter till Mickel Mickelsson. Hon dog 1789. Efter ovanstående text kommer en förteckning på nästan tre sidor, tätt skrivna i två spalter, med alla tillgångar. Gården var värd 6500 Riksdaler - en ansenlig summa. Därefter:

"Sluteligen förlicktes arfwingarne således att att Son Johan utlöser dess Systrar med (ettusen?) Riksdaler 32 Skillingar för hwarje ... lott af fasta och lösa Egendomen, undantagande Contanta penningar, Silfver, Spannemål, Kreatur och fordringarna som efter Lag delas, betyga" (Nämndemännen).

Med reservation för feltolkning av handskriften.

Berättelse

Ur bouppteckningen efter Brita Anundsdotter:
"Uppå anmodan infunno sig undertecknade att upteckna den Egendom Mickel Mickelsson Käyräswuopios i Ruskola efter sin hustru Brita Anundsdotter efter sig lämnadt warwid gifta dottern Anna och dess man Nils Johansson samt Eva och dess man Pär Adamsson i Witsaniemi jemte omyndiga sonen Johans och dottern rebeckas Förmyndare Johan Anundsson Heickilä i Armassari woro närvarande och blef Egendomen efter Mickel Käyräswuopios upgift antecknad."

(Inventarieförteckning)

Sedan Egendomen således som ofvan finnes blifwit antecknad så anmälte Fadren at gifta döttrarna Efwa och Anna i Hemfölgd fått uti contant och persedlar samt gästabud 1400 (riksdaler?) koppar och påstod i anseende hwartil at ogifta sonen Johan och dottren Rebecka skulle
undfå den förra ___________ 144:21.4
samt Rebecka Contant _____ 55:26.8
och alla Modrens gångkläder___ 29:24. .
(sedan fortsätter fördelningen en halv sida)
Hwarefter til delnings återstår ___ 447:37.-
Vid företagande av delningsman kommo Fadren och arfvingarne således öfverens at fadren i alltföralt ännu betalar till Sonen Johan för dess Möderne arf efter 1200 (riksdaler?) eller 66 RB: 32 SS och til hwarje dotter 33 RB: 16 SS; hwarutom alla arfwingarne efter Fadrens död ärfwa efter Lag utan att något genom testamente bortgifwas får; Hwartemot arfwingarne alt widare påstående at Möderne arf afstods, betyga d: 15 Martii 1781" (nämndemännen)

Med reservation för feltolkning av handskriften.

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1738-02-02 Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    
Död 1811-01-03 Risudden (Vitsaniemi), Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    
Giftermål 1774-04-22 Hietaniemi, Norrbotten, Sverige    

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farmors farmors mormors far

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Knutsson Knuuti, Adam17181772-08-29
Mor Pehrsdotter, Margareta17181788-11-04
         Adamsson Knuuti, Pehr 1738-02-02 1811-01-03