Erici Rockstadius, Petrus

Namn vid födseln Erici Rockstadius, Petrus
Kön man
Ålder vid död 71 år

Berättelse

Farfars Morfars Farmors Farfars Morfars Far Petr. Erici Rockstadius 1620-1691
Född på 1620-talet i Resele s:n, son af hemmansägaren Erik Andersson i Rösta; modern var syster till kyrkoherden Hans Knutsson i Arnäs. Stud. i Upsala i nov. 1651. Efter sin prästvigning blef han först kompanipräst vid öfverste Thomas Jerfelts regemente och därefter kaplan i Resele 1656. Den 29 jan. 1662 köpte han af sin morbroders, ofvan nämnda kyrkoherdes, änka hemmanet Höfven. Vid superint. P. Steuchii visitation i församlingen 21 juni 1663 uppgafs, att någon lönetvist ägt rum mellan kaplanen och sockneborna, hvarför superintendenten påbjöd, att Rockstadius skulle förväxlas till Nätra, »thet af honom med godt nöje och tacksägelse blef optaget». Han sålde följande år Höfven till löjtnant Hemming Tideman. I Nätra låg han i ständiga konflikter med sin kyrkoherde Olof Hosselius (se II, s. 378). Den 23 febr. 1674 rekommenderades han till regementspastor vid öfverste Jacob Stegmans regemente efter Z. Anzenius, blef år 1676 regementspredikant vid Jämtlands dragoner samt stabspredikant under fältmarskalken Henr. Horn och deltog i det dansk-norska kriget, hvarunder han »myckit ondt så ibland våra som hoos fienden uthstådt». Så blef han vid affären vid Ovikens kyrka jämte major Rutencrantz tillfångatagen af de norske och förd till Norge, men återkom vid fredsslutet och förordnades till kyrkoherde i Ragunda 1678. Här lät han återuppbygga den under kriget nedbrända prästgården och visade sig synnerligen verksam, men hans ställning där var mer än osäker. Huspredikanten hos fältmarskalken Gustaf Horn, Salomon Hofverberg, som blifvit regementspastor vid Jämtlänningarna, hade vid kyrkoherdebefattningens tillsättande klagat öfver prejudice, och huru »man drillade med rättvisan», så måste Rockstadius oaktadt Hsands konsist. lade sig ut för honom, efter att under två år berömligen innehaft Ragunda, utrymma lägenheten åt Hofverberg och i stället 1681 mottaga kyrkoherdebeställningen i Råneå. Han lär varit en mycket god predikant, men raljant och skämtsam i sitt tal, hvilket på den tidens språk betecknades med uttrycket »glisig». Afled här år 1691, efter en mer än vanligt för en prästman skiftesrik lefnad. Gift med Christina Sidenia, född omkr. 1632, dotter af bonden Johan Pehrsson i Nyland, Sidensjö s:n. Genom hustrun blef kyrkoherden ägare till detta hemman. Af barnen: Erik, f. omkr. 1650, stud. 1671, blef huspredikant hos grefve Stenberg, d. i Sthm; Christina, f. 1659, g. m. rådmannen, glasmästaren och handl. Erik Er. Häggman, i Piteå, d. 17/10 1712; Brita, g. m. rådman och handl. Lars Fabricius i Piteå, makarne förlorade all sin egendom vid ryssarnas sköfling af staden. Hon afled 1734, han 1735; Magdalena, g. m. pastorerna i Åsele Daniel Edin och Petrus Anzenius; Petrus, f. 2/1 1665, komm. här i Råneå; Catharina, g. m. guldsmeden Johan Fougt i Hsand, föräldrar till kyrkoherde Abr. Fougt, N. Torneå. [36]

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Källor
Födelse 1620      
Död 1691      

Släktskap till huvudperson (Hardell, Joakim) : farfars morfars farmors farfars morfars far

Föräldrar

Släktskap till huvudperson Namn Födelsedatum Dödsdatum Släktskap inom familjen (om ej genom födsel)
Far Andersson, Erik15821668
         Erici Rockstadius, Petrus 1620 1691