Nedertorneå och Karl Gustavs tingslags häradsrätt BOU FII:8 nr 17 sid 1

Berättelse

Inledning till bouppteckning
Nedertorneå och Karl Gustavs tingslags häradsrätt
FII:8 nr 17

"År 1846 den 28:de Augusti blef laga Bouppteckning anställd efter förra Bonden Johan Stefansson Tuohea i Korpikylä och CarlGustafs församling som med döden afgått uti förlidne Junii månad och efter sig lemnat Enkan Maria Magdalena Johansdotter samt med henne under äktenskapet sammanaflade barn Sonen Johan till myndige år kommen, och dottern Margaretha ännu oförsörjd och som den aflidne före detta gifte varit gift med döden afgångne hustrun Brita Cajsa Nilsdotter och med henne sammanaflat sönerne Bonden Henric Tuohea, Bonden Pehr Enqwist samt döttrarne Maria, numera gift med bonden David Ollinen, Helena, gift med Bonden Johan Petter Lehto i Matojerfvi by och Hijetaniemi Kapell församling (afliden), Catharina gift med Bonden Olof Juuso i Korpikylä och Anna Brita, gift med förre Bonden Johan Rofwa i sistnämnde by, blefvo dessa Arfvingar här antecknade och woro härwid af den närwarande Bonden Pehr Enqwist och Johan Petter Lehto, Bönderne David Ollinen, Henric Tuohea, Joh. Rofwa och Olof Juuso till Värderingen woro Nämndeman Fredric Pipping och förre Nämndemannen Abraham Harju tillkallade samt för oförsörjde Dottern Margaretha war Bonden Nils Petter Wuolikainen närwarande för hennes rätts bewakande; Enkan som Lösörepersedlarne omhänderhafde tillsades att dem noga uppgifva och aflapp denna uppgift sålunda:..."