Anna Hobergs bouppteckning i Askersunds rådhusrätt och magistrat (F2:1 sid 553)

Berättelse

År 1782 den 28 Maii blef til följe af
Loflige Magistratens undertecknade Laga
Boupteckning hållen hos handlande Bor-
garen Anders Winberg å undertecknade
Magistratens ledamöter efter Winbergs med
döden aflidna Kära hustru, i lifstiden An-
na Hoberg, hwilken efter sig lämnadt Söner-
na Erich å 9:de året och Anders (5 mån) ..weckor
gammal samt döttrarne Anna Catharina
på åttonde året och Christina Margareta
på 4:de året gammal hwilkas rätt att be-
waka sig instälte handlande Borgaren
Johan Hoberg såsom ärwande barnens moder
broder (hans bror Eric nämns också, men texten är överstruken).
Ägendomen uppgafs av Fadren Win
berg i följande ordning, wara
(och sedan kommer inventarierna)
Behållningen var 1678:10 Riksdaler Specie.