Familj för Poul Hansen Ancher och Karen Jensdatter Sode

Familjer

Gift Make Poul Hansen Ancher ( * 1630 + 1697-10-28 )
Gift Maka Karen Jensdatter Sode ( * 1638 + 1684 )
  Barn
Namn Födelsedatum Dödsdatum
Hans Poulsen Ancherc:a 16621740-02-08